پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ Thursday 15th of November 2018
ads
ads
ads
  5 روز قبل     ایسنا

متر، کیلوگرم، درجۀ سلسیوس. برای دانشمندان این‌ها استانداردهایی هستند که امکان مقایسه‌های معنادار میان آزمایش‌ها را فراهم می‌کنند اما برای تاریخ‌نگاران مترولوژی، یعنی علم سنجش، این واحدها به کل معنای دیگری دارند: نقطۀ اوج یک نبرد طولانی با حکومت استبدادی.


ادامه خبر :

برچسب خبرهای مرتبط