دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۸ Monday 25th of March 2019
ads
ads
ads
  5 ماه قبل     ایسنا

متر، کیلوگرم، درجۀ سلسیوس. برای دانشمندان این‌ها استانداردهایی هستند که امکان مقایسه‌های معنادار میان آزمایش‌ها را فراهم می‌کنند اما برای تاریخ‌نگاران مترولوژی، یعنی علم سنجش، این واحدها به کل معنای دیگری دارند: نقطۀ اوج یک نبرد طولانی با حکومت استبدادی.


ادامه خبر :