پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸ Thursday 21st of March 2019
ads
ads
ads
  6 روز قبل     ایسنا

«بعضا شنیده‌ام می‌گویند چون پیشینه "بنا" به فلان شخص برمی‌گردد به همین دلیل قابلیت حفظ و نگهداری ندارد. این یعنی چون فلان بنا منتسب به خاندان چنگیزخان مغول است باید تخریب شود یا چون تعدادی از افرادی که حتی تاریخ قضاوت‌های بسیار بدی در موردشان داشته اما در جوار اماکن متبرکه ما دفن شده‌اند، باید تخریب شوند؟!»


«بعضا شنیده ام می گویند چون پیشینه "بنا" به فلان شخص برمی گردد به همین دلیل قابلیت حفظ و نگهداری ندارد. این یعنی چون فلان بنا منتسب به خاندان چنگیزخان مغول است باید تخریب شود یا چون تعدادی از افرادی که حتی تاریخ قضاوت های بسیار بدی در موردشان داشته اما در جوار اماکن متبرکه ما دفن شده اند، باید تخریب شوند؟!»

به گزارش ایسنا، عمارت تاریخی «ثابت پاسال» را بزرگترین خانه ی تهران می نامند، بنایی

ادامه خبر :