یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸ Sunday 24th of March 2019
ads
ads
ads
  1 هفته قبل     ایسنا

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موافقان مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی معتقدند ممکن است نمایندگانی که بیش از این مدت در مجلس نماینده هستند به دلیل مماشات‌ها، ملاحظات و شاید برخی رودربایستی‌ها نتوانند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند و این به ضرر قوه‌ای است که باید بر دو قوه دیگر نظارت جدی و قاطع داشته باشد.


نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موافقان مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی معتقدند ممکن است نمایندگانی که بیش از این مدت در مجلس نماینده هستند به دلیل مماشات ها، ملاحظات و شاید برخی رودربایستی ها نتوانند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهند و این به ضرر قوه ای است که باید بر دو قوه دیگر نظارت جدی و قاطع داشته باشد.

طیبه سیاوشی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از مصوبه ممنوعیت نمایندگی مجلس بیش از سه دوره متوالی، گفت: اگر معتقد به چرخش نخبگان در مناصب مدیریتی کشور هستیم تمام نهادهای حاکمیتی به نوعی می توانند در چرخش نخبگان دخیل شوند اما این سخن به معنای این نیست که مصوبه مذکور حتما چنین تاثیری دارد بلکه یکی از آثار مترتب بر آن است.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بر لزوم ورود نیروی انسانی جدید به دایره اداره کنندگان کشور تاکید کرد و افزود: فضای مجلس نیاز به بازحیات جدیدی دارد. همانطور که شاهد بودید در مجلس فعلی با وجودی که گفته شد تغییرات کیفی مجلس بسیار وسیع است باز شاهد حضور ۷۰

ادامه خبر :