یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ Sunday 16th of June 2019
ads
ads
ads
  2 ماه قبل     ایسنا

بیست و هفتم فروردین‌ماه امسال، یازدهمین سال‌روز درگذشت پروین دولت‌آبادی، شاعر کودکان و نوجوانان است، که به گفته نوش‌آفرین انصاری، مسیر شعر کودک را در میان عرضه محبت به کودکان بدون سرپرست یافت.


بیست و هفتم فروردین ماه امسال، یازدهمین سال روز درگذشت پروین دولت آبادی، شاعر کودکان و نوجوانان است، که به گفته نوش آفرین انصاری، مسیر شعر کودک را در میان عرضه محبت به کودکان بدون سرپرست یافت.

با یک جست وجوی ساده برای

ادامه خبر :