جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Friday 23rd of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل برترین ها

نشریه خط حزب الله در آخرین شماره خود مطلبی را با عنوان "واکنش رهبر انقلاب به دیدن اعلامیه امام خمینی" منتشر کرد.


<p> خبرآنلاین: نشریه خط حزب الله در یکصد و هشتاد وچهارمین شماره خود در بخش خاطرات رهبری، خاطره ای از رهبر انقلاب منتشر کرده که به شرح زیر است. </p><p> وقتی در مشـهد بودم، نـام امـام خمینی(ره( را شـنیدم. ایشـان آن زمان به "حـاج آقا روح الله" معروف بودند و شـهرت ایشـان در میان طلاب، بـه خاطـر جدیـت در تدریـس بـود. هـر طلبـه ی جوانـی کـه در درس جدیـت و کوشـایی داشت، مشـتاق شـرکت در دروس ایشـان در حـوزه ی قـم بـود... وقتـی نهضت امـام آغاز شـد، کاملا برای پیوسـتن بـه زیر پرچـم ایشـان آمـاده بـودم؛ چـون همـه ی آنچـه را کـه میخواسـتم، در ایـن نهضـت یافتم. </p><p> بـه یـاد دارم یک سـال پـس از نهضت امـام، از یکـی از کوچه هـای قم می گذشـتم کـه دیـدم دومیـن اعلامیه ی امـام را بـر در ورودی مدرسـه ی حجتیه چسـبانده اند. </p><p> امام در ایـن اعلامیـه، اسـدالله علـم را بـا لحـن و زبانی مورد خطـاب قـرار داده بود کـه قدرت اسلام و عـزت علمـای مسـلمین در آن موج مـی زد. کلمـات اعلامیـه را بـا تمـام وجـود نیوشـیدم و خواسـتم به سـجده بیفتـم؛ زیرا بیانگر تمامـی احساسـات و آرزوهایـم بود، و فهمیـدم امام تـا آخـر پای حـق می ایسـتد. </p>

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها