دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ Monday 17th of June 2019
ads
ads
ads
  3 هفته قبل     خبرآنلاین

برای اغلبمان پیش آمده به لحاظ روحی آشفته شویم و در مورد مشکلات زندگی‌مان خود را ناتوان ببینیم، در این زمان است که استرس به سراغمان می‌آید و در مورد آنچه پیش خواهد آمد نگران می‌شویم. حتی به‌عنوان یک بزرگسال زمانی که استرس می‌گیریم، شب‌ها خواب امتحان می‌بینیم و هنوز هم اگر فرآیندی دارای ملاک نمره باشد، ناخودآگاه یاد سال‌های مدرسه می‌کنیم.


برای اغلبمان پیش آمده به لحاظ روحی آشفته شویم و در مورد مشکلات زندگی مان خود را ناتوان ببینیم، در این زمان است که استرس به سراغمان می آید و در مورد آنچه پیش خواهد آمد نگران می شویم. حتی به عنوان یک بزرگسال زمانی که استرس می گیریم، شب ها خواب امتحان می بینیم و هنوز هم اگر فرآیندی دارای ملاک نمره باشد، ناخودآگاه یاد سال های مدرسه می کنیم.

تاثیر سال های کودکی بر زندگی مان را نمی توان نادیده انگاشت؛

ادامه خبر :