دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Monday 19th of August 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
3 ماه قبل خبرآنلاین

برای اغلبمان پیش آمده به لحاظ روحی آشفته شویم و در مورد مشکلات زندگی‌مان خود را ناتوان ببینیم، در این زمان است که استرس به سراغمان می‌آید و در مورد آنچه پیش خواهد آمد نگران می‌شویم. حتی به‌عنوان یک بزرگسال زمانی که استرس می‌گیریم، شب‌ها خواب امتحان می‌بینیم و هنوز هم اگر فرآیندی دارای ملاک نمره باشد، ناخودآگاه یاد سال‌های مدرسه می‌کنیم.


<p> برای اغلبمان پیش آمده به لحاظ روحی آشفته شویم و در مورد مشکلات زندگی مان خود را ناتوان ببینیم، در این زمان است که استرس به سراغمان می آید و در مورد آنچه پیش خواهد آمد نگران می شویم. حتی به عنوان یک بزرگسال زمانی که استرس می گیریم، شب ها خواب امتحان می بینیم و هنوز هم اگر فرآیندی دارای ملاک نمره باشد، ناخودآگاه یاد سال های مدرسه می کنیم. </p><p> تاثیر سال های کودکی بر زندگی مان را نمی توان نادیده انگاشت؛

ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها