یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ عنوان سایت را وارد کنید Sunday 20th of October 2019
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
عنوان سایت را وارد کنید
4 ماه قبل تسنیم

پیشنهاد فرمانده کمیته جستجوی مفقودین مبنی بر تغییر کاربری ناوهای آمریکایی به کمیته بین المللی صلیب سرخ ارسال شد.


ادامه خبر :

ads

جدیدترین خبرها